Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs IV stopnia - dla kandydatów na dyplomowanego księgowego (176 godzin)

Kurs IV stopnia - dla kandydatów na dyplomowanego księgowego (176 godzin)

Miasto:
Warszawa
Typ:
kurs
Tryb:
sob./niedz.
Opłata:
3940,- zł od osoby,
3546,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 3743,- zł dla absolwentów szkoleń Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w trzech ratach:
1340,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
1300,- płatne w trakcie kursu;
1300,- płatne w trakcie kursu.
zapisz się

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie do uzyskania tytułu zawodowego księgowego. Osoba, która uzyska ten tytuł może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu (od struktur rachunkowości, controllingu finansowego, jako członek zespołów międzyfunkcyjnych, na stanowisku dyrektora, może pełnić funkcję prezesa). Przygotowanie to ma mieć zarówno charakter teoretyczny, jak i praktyczny.

Wymagania wstępne słuchaczy:

Zakłada się, że kandydatami na dyplomowanych księgowych mogą być osoby prezentujące wysokie wartości etyczne, posiadające postawę sceptyczną oraz zaangażowanie w ustawiczny rozwój i naukę przez całe życie zawodowe. Ponadto powinny posiadać wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (SKwP) z zakresu III stopnia (głównego księgowego) lub
 • zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia, a także posiadanie praktyki w dziedzinie rachunkowości:
  • co najmniej dwuletniej przy wykształceniu wyższym,
  • co najmniej pięcioletniej przy wykształceniu średnim.

Ramowy program kursu:

Moduł XI Zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT – 72 godziny lekcyjne
Moduł XII Zarządzanie finansami – wybrane zagadnienia - 28 godzin lekcyjnych
Moduł XIII Rachunkowość zarządcza - 28 godzin lekcyjnych
Moduł XIV Zarządzanie rozliczeniami podatkowymi  - 32 godziny lekcyjne

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.  

Informacje organizacyjne:

Kurs odbywa się w jednym trybie - zajęcia w soboty i niedziele (co dwa tygodnie) w godz. 9.00-15.30

Wykładowcy Instytutu:
Roman Seredyński - biegły rewident
Piotr Woźniak - biegły rewident
Marcin Krupa - biegły rewident
Arkadiusz Lenarcik - biegły rewident
Michał Kołosowski - biegły rewident

Opłaty za kurs prosimy uiścić przelewem na konto

PKO BP S.A. XV O/Centrum W-wa

65 1020 1156 0000 7902 0007 5523 

Dodatkowe informacje:

Zapewniamy kameralne grupy.

Po zakończeniu kursu słuchacze mogą przystąpić do części C egzaminu na dyplomowanego księgowego, który przeprowadzony jest przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną.

Zgodnie z przyjętymi uchwałami tytuł zawodowy dyplomowany księgowy może uzyskać osoba, która:

 • ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
 • złożyła przyrzeczenie.

 

                                

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel.:  22-629-00-66, 22-629-62-85
fax: 22-521-32-95
e-mail: szkolenia@instytut.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@instytut.skwp.pl

© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO