Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs III stopnia - dla kandydatów na głównego księgowego (212 godzin)

Kurs III stopnia - dla kandydatów na głównego księgowego (212 godzin)

Miasto:
Warszawa
Terminy:
Typ:
kurs
Tryb:
w tygodniu
Opłata:
4520,- zł od osoby,
4068,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 4294,- zł dla absolwentów szkoleń Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w trzech ratach:
2200,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
1200,- płatne w trakcie kursu;
1120,- płatne w trakcie kursu.
zapisz się

Cel:

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r. poz. 227 (kod zawodu 121101).

Czas trwania kursu wynosi  212 godzin lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut. Egzamin trwa 4 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu.

Wymagania wstępne dla słuchaczy

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
b) posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP)
lub
• zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości
lub
• certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów
lub
• tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację Stowarzyszenia
lub
• tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,
c) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
d) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program nauczania

Moduł VI - Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
6.1 Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF)
6.2 Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej
6.3 Odroczony podatek dochodowy
6.4 Wycena składników aktywów działalności operacyjnej – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.5 Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.6 Kapitały i fundusze własne – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.7 Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.8 Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.9 Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych

Moduł VII - Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
7.1 Rachunek kosztów
7.2 Podstawy rachunkowości zarządczej
7.3 Podstawy zarządzania finansami

Moduł VIII - Sprawozdania finansowe i ich analiza
8.1  Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
8.2 Rachunek przepływów pieniężnych
8.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.4 Sprawozdanie z działalności
8.5 Konsolidacja sprawozdań finansowych
8.6 Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej

Moduł IX - Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.1  Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.2  Podatek od towarów i usług – praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.3  Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych
9.4  Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe

Moduł X - Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia
10.1.  Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy
10.2  Wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa
10.3  Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe)

Informacje organizacyjne:

Kurs odbywa się w dwóch trybach do wyboru:

  • Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godz. 9:00-15:30
  • Zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17:00 - 20:15

Opłaty za kurs prosimy uiścić przelewem na konto

PKO BP S.A. XV O/Centrum W-wa

65 1020 1156 0000 7902 0007 5523 

Dodatkowe informacje:

Zapewniamy kameralne grupy.

Uczestnicy otrzymują:

  • podręczniki i autorskie materiały szkoleniowe,
  • egzamin,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat specjalisty ds. rachunkowości,
  • gorące napoje kawa /herbata


Kurs dla kandydatów na księgowego jest kursem III - go stopnia w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i obejmuje pięć modułów tematycznych (VI-X). Cała ścieżka edukacyjna obejmuje 14 modułów tematycznych (I-XIV).

Sposób i forma zaliczenia
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

  • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z § 22 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
  • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat głównego księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel.:  22-629-00-66, 22-629-62-85
fax: 22-521-32-95
e-mail: szkolenia@instytut.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@instytut.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO