Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs II stopnia - dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości - samodzielnego księgowego (200 godzin)

Kurs II stopnia - dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości - samodzielnego księgowego (200 godzin)

Miasto:
Warszawa
Typ:
kurs
Tryb:
w tygodniu
Opłata:
4300,- zł od osoby,
3870,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 4085,- zł dla absolwentów szkoleń Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w trzech ratach:
2100,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
1100,- płatne w trakcie kursu;
1100,- płatne w trakcie kursu.
zapisz się

CEL:

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu  specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r. poz. 227 (kod zawodu 241103).
 

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP)
    lub
• zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego
    lub
• tytułem technika rachunkowości
    lub
• inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program kursu:

Moduł III - Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
3.1     Zagadnienia organizacji rachunkowości
3.2     Zagadnienia IT
3.3     Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki
3.4     Rozrachunki
3.5     Materiały i towary
3.6     Niefinansowe aktywa trwałe
3.7     Inwestycje i zobowiązania finansowe
3.8     Kapitały (fundusze) własne
3.9     Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
3.10     Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
3.11     Wynik finansowy
3.12     Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
3.13     Zasady zawodowej etyki w rachunkowości

Moduł IV - Prawo podatkowe
4.1     Podatek od towarów i usług (VAT)
4.2     Formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie dochodów
4.3     Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
4.4     Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników (PIT)
4.5     Podatki kosztowe i opłaty
4.6     Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

Moduł V - Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego
5.1     Prawo pracy
5.2     Prawo ubezpieczeń społecznych
5.3     Prawo gospodarcze

Informacje organizacyjne:

Kurs odbywa się w dwóch trybach:

Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godz. 9:00 - 15:30

Zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 17:00 - 20:15

Opłaty za kurs prosimy uiścić przelewem na konto

PKO BP S.A. XV O/Centrum W-wa

65 1020 1156 0000 7902 0007 5523 

Dodatkowe informacje:

Zapewniamy kameralne grupy.

Uczestnicy otrzymają:

  •  podręczniki i autorskie materiały szkoleniowe
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat specjalisty ds. rachunkowości
  • ciepłe napoje kawa/herbata

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

  • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z § 22 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

  • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat specjalisty ds. rachunkowości potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.
 


 

 

 

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel.:  22-629-00-66, 22-629-62-85
fax: 22-521-32-95
e-mail: szkolenia@instytut.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@instytut.skwp.pl

© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO