Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs I stopnia - dla kandydatów na księgowego (82 godziny)

Kurs I stopnia - dla kandydatów na księgowego (82 godziny)

Miasto:
Warszawa
Terminy:
Typ:
kurs
Tryb:
pon./śr., sob./niedz.
Opłata:
1960,- zł od osoby,
1764,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 1862,- zł dla absolwentów szkoleń Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach:
1000,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
960,- płatne w trakcie kursu;
zapisz się

Cel:

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r. poz. 227 (kod zawodu 331301).

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a)    posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b)    uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c)    rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program kursu:

Moduł I   Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
1.1     Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
1.2     Pojęcia wstępne z rachunkowości
1.3     Charakterystyka aktywów i pasywów
1.4     Operacje gospodarcze
1.5     Dowody księgowe
1.6     Księgi rachunkowe
1.7     Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
1.8     Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
1.9     Zasady ustalania wyniku finansowego
1.10  Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4 i 5 ustawy)
1.11    Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
1.12    Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.13    Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Moduł II   Wybrane zagadnienia publicznoprawne
2.1.     System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa
2.2     VAT – ogólne zasady podatku
2.3     Podatki dochodowe – formy opodatkowania działalności gospodarczej
2.4     Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
2.5     Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
2.6     Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Informacje organizacyjne:

Kurs odbywa się w dwóch trybach do wyboru przez uczestnika:

  • zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17-20.15

  • zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9-15.30

Zajęcia będą w salach wykładowych SKwP w Warszawie przy ul. Górnośląskiej lub LO im. M.Reja Pl. Małachowskiego 1 

Opłaty za kurs prosimy uiścić przelewem na konto

PKO BP S.A. XV O/Centrum W-wa

65 1020 1156 0000 7902 0007 5523 

Dodatkowe informacje:

Zapewniamy kameralne grupy.

Uczestnicy otrzymują:

  • podręczniki,

  • autorskie materiały szkoleniowe,

  • gorące napoje kawa, herbata.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

  • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z § 22 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

  • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel.:  22-629-00-66, 22-629-62-85
fax: 22-521-32-95
e-mail: szkolenia@instytut.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@instytut.skwp.pl

© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO