Dyplomowany księgowy

Dyplomowany księgowy to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Tytuł zawodowy „dyplomowany księgowy” to rękojmia najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego oraz nienagannej postawy etycznej osoby go posiadającej.

Tytuł „dyplomowanego księgowego” może uzyskać osoba, która:

 1. ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 5. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na dyplomowanego księgowego,
 6. złożyła przyrzeczenie, przed Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub osobą przez niego upoważniona, o treści „Przyrzekam, że jako dyplomowany księgowy, wykonując zawód księgowego będę wypełniać powierzone mi obowiązki w poczuciu odpowiedzialności, z należytą rzetelnością, kierując się w swoim postępowaniu etyką zawodową i nie splamię godności nadanego mi tytułu dyplomowanego księgowego. Przyrzekam, że będę stale poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe zgodnie z nałożonymi na mnie obowiązkami oraz w celu osobistego rozwoju zawodowego.”.


Osoba zainteresowana zdobyciem tego tytułu może podejść do egzaminu eksternistycznie bądź też wybrać tzw. ścieżkę edukacyjną SKwP, która obejmuje cztery poziomy kształcenia, których zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji określonego stopnia i wydania dokumentu na tytuł:

stopień I   – księgowy
stopień II  – specjalista do spraw rachunkowości (samodzielny księgowy)
stopień III – główny księgowy
stopień IV – dyplomowany księgowy.

Osoby, które posiadają już pewną wiedze i doświadczenie, choćby potwierdzone certyfikatem księgowym, ukończonymi w Stowarzyszeniu kursami, dyplomami uczelni wyższych mogą ubiegać się przyjęcie na wyższy stopień, a co za tym idzie skrócić tą ścieżkę z 4. stopni do 3., 2. lub od razu przystąpić do szkolenia na IV stopniu.

Potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie księgowego na poziomach I, II i III kształcenia następuje na podstawie pozytywnych wyników egzaminów przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne, działające w oddziałach okręgowych Stowarzyszenia i w Instytucie Certyfikacji Zawodowej Księgowych w Warszawie, będących organizatorami kształcenia.

Egzaminy na dyplomowanych księgowych przeprowadza Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin na dyplomowanego księgowego trwa 3 godzinny zegarowe (bez przerwy) i obejmuje 4 bloki tematyczne, to jest:

1. Zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT;

2. Zarządzanie finansami – wybrane zagadnienia;

3. Rachunkowość zarządcza;

4. Zarządzanie rozliczeniami podatkowymi.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej. Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z testów i zadań sytuacyjnych z każdego z bloków tematycznych.

Ustawiczne doskonalenie zawodowe

Dyplomowani księgowi zobowiązani są do udziału w ustawicznym doskonaleniu zawodowym

Zakres przedmiotowy ustawicznego doskonalenia zawodowego obejmuje następujące zagadnienia:

1) rachunkowość, finanse oraz powiązane zagadnienia,

2) wiedzę z dziedziny organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej,

3) wiedzę i kompetencje z zakresu technologii informacyjnej (IT).

Obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego powstaje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku uzyskania tytułu dyplomowanego księgowego.

Dyplomowany księgowy zobowiązany jest w okresie następujących kolejno po sobie trzech lat przeznaczyć na ustawiczne doskonalenie zawodowe co najmniej 120 godzin. W każdym roku wymagane jest przeznaczenie co najmniej 20 godzin na ustawiczne doskonalenie zawodowe.

Dyplomowany księgowy niewykonujący zawodu zobowiązany jest przeznaczyć na ustawiczne doskonalenie zawodowe co najmniej 50 % liczby godzin określonych powyżej.

Dyplomowany księgowy trwale niewykonujący zawodu jest zwolniony z obowiązku ustawicznego  doskonalenia zawodowego.

Dyplomowani księgowi wypełniają obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego poprzez różne formy, a mianowicie:

1) udział w szkoleniach (podejście oparte na wkładzie nauki),

2) indywidualne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, potwierdzone uzyskanymi wynikami świadczącymi o utrzymaniu i rozwinięciu kwalifikacji zawodowych (podejście oparte na wynikach nauki),

3) połączenie wymienionych wyżej form (połączenie podejść, o których mowa w pkt 1 i 2).

Dyplomowani księgowi będący biegłymi rewidentami wypełniają obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego przez udział w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów lub w innych formach określonych niniejszą uchwałą.

Dyplomowani księgowi będący doradcami podatkowymi wypełniają obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego przez udział w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych lub w innych formach określonych niniejszą uchwałą.

Szkolenia w ramach Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, obejmują następującą tematykę:

 • Akcja bilans
 • Podatki - ich zmiany i problemy w praktyce
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne - nowe regulacje - problemy w praktyce
 • Przedsięwzięcia finansowane z funduszy unijnych - aspekty księgowe i podatkowe
 • Rachunkowość w sektorze finansów publicznych
 • Problemy ujmowania, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym: aktywów trwałych, instrumentów finansowych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych, kontraktów długoterminowych, podatku odroczonego.
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa - problemy i narzędzia
 • Kierunki zmian w rachunkowości - nowe regulacje i standardy
 • Różne formy prawne prowadzenia działalności - aspekty prawne, podatkowe i księgowe
 • Organizacje pozarządowe - działalność, finansowanie, księgowość, podatki
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Nowoczesne narzędzia zarządzania firmą - rola księgowego
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i rola rachunkowości
 • Nowe technologie informatyczne w rachunkowości
 • Dylematy etyczne księgowego

Tematyka ma charakter hasłowy. Szkolenia z poszczególnych obszarów mogą być prowadzone pod różnymi nazwami

Dyplomowany księgowy jest zobowiązany w terminie do dnia 31 stycznia przedłożyć w oddziale okręgowym Stowarzyszenia, właściwym ze względu na jego przynależność organizacyjną, dowody potwierdzające wywiązanie się z obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego za rok poprzedni.

© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO