Statut

Spis treści:

Rozdział 1– Postanowienia ogólne

Art.1.  

1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zwane dalej: „Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i ma osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art.2.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Warszawa.

2.   W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia występują:

        1)   Zarząd Główny Stowarzyszenia, który powołuje Biuro Zarządu Głównego i inne jednostki organizacyjne realizujące zadania statutowe o charakterze ogólnokrajowym,

        2)   oddziały okręgowe Stowarzyszenia, powoływane przez Zarząd Główny, które realizują cele i zadania statutowe Stowarzyszenia, prowadząc działalność na terenie określonym uchwałą Zarządu Głównego.

3.   Zarząd Główny może powoływać rady i komisje, określając uchwałą zasady i zakres ich działania.

4. Zarządy oddziałów okręgowych mogą powoływać jednostki, niestanowiące terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, w szczególności koła, kluby, rady i komisje, uchwalając jednocześnie regulaminy określające zakres i zasady ich działania.

Art.3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz - z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa - międzynarodowych i zagranicznych stowarzyszeń bądź organizacji o zakresie działania zbieżnym z jego celami.

Art.4.

Stowarzyszenie ma prawo używania odznaki członkowskiej oraz nadawania odznaki honorowej „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".

Rozdział 2 – Cele i środki działania

Art.5.  

1. Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się rachunkowością bądź dziedzinami pokrewnymi - w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

2.   Celem Stowarzyszenia jest:

 
 1. działalność oświatowa w zakresie przygotowania do zawodu oraz ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu księgowego i innych zawodów związanych z rachunkowością,
 2. krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i innych zawodów związanych z rachunkowością, obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
 3. troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
 4. dążenie do rozwoju teorii i doskonalenia praktyki rachunkowości oraz dziedzin związanych z rachunkowością,
 5. popularyzowanie rozwiązań europejskich i światowych w zakresie rachunkowości.
 

Art.6.        

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 
 1. prowadzenie działalności oświatowej w zakresie przygotowania do zawodu oraz innych form działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej w celu ustawicznego doskonalenia kwalifikacji z dziedziny rachunkowości i dziedzin pokrewnych,
 2. ustalanie zasad etyki zawodowej i stałą troskę o ich przestrzeganie przez członków Stowarzyszenia,
 3. prowadzenie działalności na rzecz krzewienia poczucia godności zawodowej wywodzącej się z profesjonalnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami prawa, wiedzy, dobrej praktyki i etyki,
 4. ochronę praw i interesów członków Stowarzyszenia,
 5. zakładanie i prowadzenie zawodowych szkół średnich, policealnych i wyższych, o kierunkach nauczania związanych z rachunkowością, finansami i dziedzinami pokrewnymi,
 6. inspirowanie i rozwijanie działalności zmierzającej do upowszechniania nowoczesnych metod w zakresie organizacji i techniki prowadzenia rachunkowości, w tym doskonalenia form rachunkowości zarządczej jako czynnika wspomagającego działalność gospodarczą przedsiębiorstw,
 7. prowadzenie bibliotek i czytelni oraz organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji i innych przedsięwzięć służących realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
 8. współpracę ze szkolnictwem wyższym i zawodowym w zakresie nauczania rachunkowości i przedmiotów pokrewnych,
 9. wspieranie prowadzenia prac badawczych i naukowych oraz przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia (prace) naukowe lub publikacje w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia,
 10. wspieranie inicjatyw podejmowanych przez młodych księgowych oraz członków uczniowskich i studenckich kół naukowych rachunkowości,
 11. wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz wydawanie prac naukowych i publikacji zawodowych,
 12. utrzymywanie stałej współpracy z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie działań zbieżnych z celami Stowarzyszenia,
 13. utrzymywanie stałej współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów w zakresie będącym przedmiotem zbieżnych celów zawodowych,
 14. nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi oraz przynależność do europejskich i światowych stowarzyszeń oraz federacji księgowych i audytorów,
 15. prowadzenie w różnych formach działań zmierzających do integracji zawodowej księgowych,
 16. przedstawianie organom państwowym i samorządu terytorialnego stanowisk i wniosków w przedmiocie spraw objętych celami Stowarzyszenia,
 17. wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego.
 

Rozdział 3 – Członkowie Stowarzyszenia

Art.7.        

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 
 1. zwyczajnych,
 2. zwyczajnych - dyplomowanych księgowych,
 3. wspierających,
 4. honorowych.
 

Art.8.  

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością.

2. Za osoby wykonujące zawód w rozumieniu ust. 1, uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód.

3. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Członkiem zwyczajnym - dyplomowanym księgowym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1, a ponadto posiada udokumentowane kwalifikacje:

 
 • dyplomowanego biegłego księgowego lub
 • biegłego rewidenta lub
 • dyplomowanego księgowego lub równorzędne.
 

5. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Art.9.  

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia:

 

 1. jest uprawniony do:
 • udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania,
 • korzystania w pełni z czynnego prawa wyborczego oraz z biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w statucie,
 • korzystania z odczytów i konsultacji organizowanych w ramach działalności statutowej,
 • korzystania z innych świadczeń jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, do której należy,
 • noszenia odznaki organizacyjnej;
 1. jest zobowiązany do:
 • stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów władz Stowarzyszenia,
 • podnoszenia poziomu zawodowego oraz dbałości o właściwy poziom etyczny i przestrzegania zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia,
 • udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

 

 

2. Członek zwyczajny - dyplomowany księgowy ma uprawnienia i obowiązki, o których mowa w ust. 1, a ponadto jest w szczególności zobowiązany do:

 

 • corocznego obowiązkowego doskonalenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC),
 • przestrzegania Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości zgodnego z Kodeksem Etyki ustalonym przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).
 

Art.10.

1. O przyjęciu na członka zwyczajnego i zwyczajnego - dyplomowanego księgowego decyzję, w formie uchwały, podejmuje zarząd oddziału okręgowego Stowarzyszenia na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującego i po wpłaceniu wpisowego. Zarząd oddziału okręgowego może upoważnić do decyzji w tej sprawie prezydium zarządu oddziału okręgowego.

2. Od uchwały odmownej prezydium zarządu oddziału okręgowego przysługuje, w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały, prawo odwołania się do zarządu oddziału okręgowego, a od odmownej decyzji zarządu oddziału okręgowego przysługuje prawo odwołania się, w takim samym terminie, do Zarządu Głównego.

Art.11.

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 
 1. dobrowolnego wystąpienia,
 2. skreślenia z powodu zawinionego niepłacenia składek członkowskich przez kolejnych dwanaście miesięcy. Skreślenie może nastąpić dopiero po pisemnym uprzedzeniu o zamiarze skreślenia i upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zarząd oddziału okręgowego może odstąpić od skreślenia z tego powodu, a także umorzyć zaległości,
 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego za zachowanie naruszające przepisy prawa, statutu lub godności zawodowej,
 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
 

2. Od uchwały zarządu oddziału okręgowego w sprawie skreślenia członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały o skreśleniu. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie.

Art.12.      

Zasady i tryb przyjmowania na członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz ustania tego członkostwa, określone w art. 10 i art. 11, stosuje się odpowiednio do członków zwyczajnych - dyplomowanych księgowych.

Art.13.

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, na podstawie złożonej przez nią pisemnej deklaracji, przez zarząd oddziału okręgowego.

2. Zarząd oddziału okręgowego może przyjąć w poczet członków wspierających również osobę fizyczną, spełniającą warunki wymienione w ust. 1.

3. Zarząd oddziału okręgowego może upoważnić prezydium zarządu oddziału okręgowego do podejmowania decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Członek wspierający:

 
 1. posiada jedynie głos doradczy; nie przysługuje mu prawo wyborcze,
 2. działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia lub członek zwyczajny - dyplomowany księgowy,
 3. ma prawo korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia i zniżek w odpłatności za uczestniczenie jego pracowników lub przedstawicieli w organizowanych szkoleniach, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd oddziału okręgowego.
 

5. Obowiązkiem członka wspierającego jest:

 
 1. opłacanie składek w zadeklarowanej wysokości,
 2. propagowanie w swoim środowisku celów statutowych Stowarzyszenia.
 

6. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

 
 1. złożenia zarządowi oddziału okręgowego pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
 2. skreślenia na podstawie uchwały zarządu oddziału okręgowego w związku ze zmianą lub ustaniem przyczyn, które uzasadniały przyjęcie na członka wspierającego.
 

Art.14.

1. Godność członka honorowego nadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia bądź rozwoju nauki rachunkowości lub dyscyplin pokrewnych oraz ich praktycznego zastosowania, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów uchwałą podjętą większością dwu trzecich głosów oddanych.

2. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego lub zwyczajnego - dyplomowanego księgowego, ale jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

3. Członek honorowy uczestniczy, na prawach delegata, w Krajowym Zjeździe Delegatów oraz w okręgowym zjeździe delegatów właściwym pod względem przynależności organizacyjnej.

4. Liczba członków honorowych nie może być większa niż 50.

5. Na wniosek Zarządu Głównego lub Głównego Sądu Koleżeńskiego Krajowy Zjazd Delegatów może, uchwałą podjętą większością dwu trzecich głosów oddanych, pozbawić godności członka honorowego, jeżeli członek ten swym postępowaniem działa na szkodę Stowarzyszenia lub gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3 lub 4.

Art.15.

Przynależność do Stowarzyszenia jest potwierdzana następującymi dokumentami:

 
 1. legitymacją członka zwyczajnego,
 2. legitymacją członka zwyczajnego-dyplomowanego księgowego,
 3. dyplomem członka wspierającego,
 4. dyplomem członka honorowego.
 

Rozdział 4 – Władze Stowarzyszenia

Art.16.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 
 1. organy naczelne:
 • Krajowy Zjazd Delegatów,
 • Zarząd Główny,
 • Główna Komisja Rewizyjna,
 • Główny Sąd Koleżeński,
 1. organy okręgowe:
 • okręgowy zjazd delegatów,
 • zarząd oddziału okręgowego,
 • okręgowa komisja rewizyjna,
 • okręgowy sąd koleżeński.
 

2. Zarząd oddziału okręgowego może podjąć uchwałę, że w miejsce okręgowego zjazdu delegatów odbywa się walne zebranie członków, zwłaszcza jeżeli liczba członków zwyczajnych, zwyczajnych-dyplomowanych księgowych i honorowych w oddziale okręgowym nie przekracza 300. Do zasad zwoływania walnego zebrania członków, jego właściwości rzeczowej i trybu obradowania stosuje się odpowiednio przepisy statutu dotyczące okręgowego zjazdu delegatów.

3. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są przez okręgowe zjazdy delegatów, w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów spośród członków zwyczajnych i członków zwyczajnych - dyplomowanych księgowych. Wybory delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów zarządza Zarząd Główny Stowarzyszenia. Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, wybieranych w danych wyborach, w poszczególnych oddziałach okręgowych Stowarzyszenia, ustala, w drodze uchwały, Zarząd Główny, proporcjonalnie do liczby członków zwyczajnych i członków zwyczajnych - dyplomowanych księgowych w danym oddziale okręgowym.

4. Delegaci na okręgowe zjazdy delegatów wybierani są na zebraniach członkowskich w poszczególnych oddziałach okręgowych, w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów spośród członków zwyczajnych i członków zwyczajnych - dyplomowanych księgowych. Wybory na okręgowe zjazdy delegatów zarządzają zarządy właściwych oddziałów okręgowych Stowarzyszenia. Liczbę delegatów na okręgowy zjazd delegatów, wybieranych w danych wyborach, ustala, w drodze uchwały, zarząd oddziału okręgowego, proporcjonalnie do liczby członków zwyczajnych i członków zwyczajnych - dyplomowanych księgowych należących do kół i innych form organizacyjnych objętych danym zebraniem członkowskim.

5. Na prawach delegatów uczestniczą w Krajowym Zjeździe Delegatów oraz w okręgowych zjazdach delegatów, członkowie honorowi Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3.

6. Mandaty delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Delegatów i okręgowe zjazdy delegatów zachowują ważność przez okres kadencji, który wynosi 4 lata od dnia ukonstytuowania się, odpowiednio Krajowego Zjazdu Delegatów i poszczególnych okręgowych zjazdów delegatów - do następnych wyborów delegatów na kolejny zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów i zwyczajne okręgowe zjazdy delegatów.

Art.17.

1. Kadencja organów władz naczelnych i okręgowych Stowarzyszenia trwa cztery lata. Wybór organów władz na każdą kadencję odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym i powinno nastąpić nie później niż w ciągu czternastu dni od daty ich wyboru; do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów władz działają organy ustępujące.

3. W wyborach do organów naczelnych i okręgowych władz Stowarzyszenia mogą kandydować członkowie Stowarzyszenia mający co najmniej dwuletni staż członkowski.

Art.18.

1. Obrady zjazdów oraz posiedzenia pozostałych organów władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem odbywających się w drugim terminie Krajowego lub okręgowych zjazdów delegatów, są ważne przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych organów.

2. Zjazd zwołany w drugim terminie z powodu braku wymaganej liczby delegatów, jest ważny bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Zjazd taki powinien być zwołany nie później niż w ciągu trzydziestu dni po pierwszym terminie, ale może odbywać się także w tym samym dniu, na który wyznaczono pierwszy termin, jeżeli zostało to wyraźnie podane do wiadomości w zawiadomieniu o pierwszym terminie.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, z wyjątkami określonymi w statucie, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, natomiast w głosowaniu tajnym, jeżeli zażąda tego co najmniej jedna czwarta osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu organu, na którym uchwała ma być podjęta.

Art.19.

1. Członkowie komisji rewizyjnych oraz sądów koleżeńskich wszystkich szczebli organizacyjnych nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Stowarzyszenia.

2. Członkowie organów naczelnych i okręgowych władz Stowarzyszenia nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia; ograniczenie to nie dotyczy udziału w okręgowych zjazdach i w Krajowym Zjeździe w charakterze delegatów.

Art.20.      

Uzupełnienie składu osobowego organów władz Stowarzyszenia następuje spośród osób, które w wyborach tych organów uzyskały w kolejności największą liczbę głosów. Decyzję w tym zakresie, po uprzednim uzyskaniu zgody osoby kandydującej, podejmuje dany organ w formie uchwały. Liczba osób powoływanych do składu organów w drodze kooptacji nie powinna przekraczać 50 % liczby członków organu powołanego w drodze wyboru; zmiany większe wymagają przeprowadzenia wyborów.

Rozdział 5 – Organy naczelne władz Stowarzyszenia

Art.21.      

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów, który odbywa się w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy po upływie kadencji organów naczelnych.

Art.22.     

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek przynajmniej pięciu zarządów oddziałów okręgowych, może być zwołany Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Zjazd taki powinien odbyć się nie później niż w ciągu sześciu tygodni po doręczeniu Prezydium Zarządu Głównego odpowiedniego pisemnego wniosku. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Art.23.

1. Porządek obrad oraz projekt regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów proponuje Zarząd Główny.

2. O terminie, miejscu, porządku obrad i projekcie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, Prezydium Zarządu Głównego zawiadamia delegatów i zarządy oddziałów okręgowych najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia.

Art.24.

1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym:

 
 1. delegaci wybrani na okręgowych zjazdach delegatów według zasad określonych przez Zarząd Główny, z uwzględnieniem art. 16 ust. 3,
 2. członkowie honorowi.
 

2. Z głosem doradczym mogą brać udział w Krajowym Zjeździe Delegatów członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia, zaproszeni goście oraz przedstawiciele Rady Naukowej Stowarzyszenia i członków wspierających.

Art.25.      

Do właściwości Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 
 1. podejmowanie uchwał dotyczących zadań i programu działalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd Główny, zarządy oddziałów okręgowych i delegatów,
 3. rozpatrywanie ogólnych i finansowych sprawozdań Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 5. uchwalanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu Głównego z jego działalności,
 6. wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 7. określanie zasad ustalania składek członkowskich i wpisowego oraz ich podziału, na podstawie których Zarząd Główny i zarządy oddziałów okręgowych upoważnione są do podjęcia odpowiednich decyzji wchodzących w zakres ich kompetencji,
 8. uchwalanie regulaminów działania komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich oraz zasad etyki zawodowej,
 9. uchwalanie zmian statutu,
 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 

Art.26.

1. Zarząd Główny składa się z jedenastu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów oraz z prezesów zarządów oddziałów okręgowych.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, w zasadzie raz    na kwartał. W posiedzeniach tych mogą brać udział, z głosem doradczym, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz osoby zaproszone przez Prezydium Zarządu Głównego.

3. Zarząd Główny uchwala regulamin swej działalności.

Art.27.      

Do właściwości Zarządu Głównego należy:

 
 1. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, podejmowanie uchwał programowych i określanie zadań Stowarzyszenia pomiędzy Zjazdami,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,
 3. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, proponowanie porządku i regulaminu obrad oraz przedstawianie mu zgłoszonych i własnych wniosków, w tym także wniosków o nadanie członkostwa honorowego,
 4. nadawanie odznak honorowych Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o utworzeniu, zakresie terenowym działania i siedzibie oraz likwidacji oddziałów okręgowych,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów okręgowych,
 7. powoływanie Rady Naukowej oraz uchwalanie regulaminu jej działania,
 8. powoływanie stałych komisji i rad,
 9. zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów okręgowych lub ich członków - w razie ich działania niezgodnego z prawem lub statutem - do czasu wydania przez właściwy sąd koleżeński orzeczenia w sprawie będącej przyczyną zawieszenia,
 10. tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego,
 11. ustalanie podziału składki członkowskiej oraz uchwalanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych określonych w art. 42 statutu,
 13. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty,
 14. składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów,
 15. podejmowanie decyzji w sprawie uczestniczenia Stowarzyszenia w spółkach kapitałowych i fundacjach,
 16. podejmowanie decyzji w sprawie zakładania i prowadzenia przez Stowarzyszenie szkół zawodowych oraz ich likwidacji.
 

Art.28.

1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego, składające się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.

2. Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał Zarządu Głównego. Wykonując swoje zadania i obowiązki Prezydium Zarządu Głównego:

 
 1. podejmuje decyzje (uchwały lub postanowienia) w sprawach wynikających   z bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 2. podejmuje uchwały o nabywaniu i obciążaniu nieruchomości oraz w innych sprawach majątkowych - stosownie do postanowień art. 42 statutu,
 3. sprawuje nadzór nad legalnością działania oraz prawidłowością gospodarowania zarządów oddziałów okręgowych,
 4. powołuje doraźne komisje i zespoły problemowe,
 5. uchwala regulaminy wewnętrzne, z wyjątkiem regulaminów sądów koleżeńskich i komisji rewizyjnych,
 6. zatwierdza strukturę i regulamin organizacyjny Biura Zarządu Głównego oraz jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego, inspiruje i nadzoruje prace Biura oraz działalność tych jednostek.
 

Ponadto Prezydium Zarządu Głównego może podejmować decyzje - w sytuacjach uzasadnionych względami terminowego i efektywnego działania - w sprawach wymienionych w art. 27 pkt 4, 6 i 10. Podjęte w tych sprawach uchwały podlegają przedłożeniu Zarządowi Głównemu na najbliższym jego posiedzeniu celem uzyskania ich zatwierdzenia.

3. Prezydium Zarządu Głównego reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.

4. Prezydium ma prawo ustanawiać pełnomocników działających w granicach umocowania.

5. Prezydium Zarządu Głównego przyjmuje i zwalnia pracowników jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego. Prezydium do tych czynności może upoważnić jednego z członków lub udzielić pełnomocnictwa osobie spoza Prezydium.

6. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, w zasadzie raz w miesiącu.

Art.29.

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

2. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania, co najmniej raz   w roku, kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Udziela także pomocy okręgowym komisjom rewizyjnym przy wykonywaniu ich zadań kontrolnych.

3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od organów, pracowników jednostek organizacyjnych i członków Stowarzyszenia oraz występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

4. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony członek Komisji może brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego i w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego.

5. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji zwyczajnemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów wraz z wnioskiem co do udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.

6. W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności Zarządu Głównego, Główna Komisja Rewizyjna ma prawo zgłosić wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące działania komisji rewizyjnych określa Krajowy Zjazd Delegatów w regulaminie pracy komisji rewizyjnych.

Art.30.

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z siedmiu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie.

3. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego może brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego.

4. Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin działania sądów koleżeńskich, uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Dla spraw wnoszonych do Głównego Sądu Koleżeńskiego wymagających postępowania wyjaśniającego ustanawia się rzecznika dyscyplinarnego, który postępowanie takie prowadzi. Rzecznika dyscyplinarnego, który powinien mieć wykształcenie prawnicze, powołuje Zarząd Główny.

Rozdział 6 – Organy okręgowe władz Stowarzyszenia

Art.31.

1. Do właściwości organów okręgowych władz Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy - w zakresie prowadzenia działalności Stowarzyszenia na terenie oddziału okręgowego - nie zastrzeżone dla organów naczelnych władz Stowarzyszenia.

2. Okręgowy zjazd delegatów może nadać oddziałowi okręgowemu Stowarzyszenia regionalną nazwę - przez dodanie członu określającego region kraju obok nazwy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Art.32.

1. Najwyższą władzą oddziału okręgowego jest okręgowy zjazd delegatów. Odbywa się on w terminie nie przekraczającym pięciu miesięcy po upływie kadencji organów okręgowych.

2. Porządek obrad zjazdu proponuje zarząd oddziału okręgowego. O terminie, miejscu i porządku obrad okręgowego zjazdu powiadamia prezydium zarządu oddziału okręgowego wszystkich delegatów oraz jednostki organizacyjne oddziału okręgowego na piśmie, najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem jego rozpoczęcia.

3. W okręgowym zjeździe delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na zebraniach członkowskich według zasad określonych w art. 16 ust. 4, oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia należący organizacyjnie do danego oddziału.

4. Z głosem doradczym mogą brać udział w okręgowym zjeździe:

 
 1. członkowie władz oddziału okręgowego,
 2. przedstawiciele władz naczelnych Stowarzyszenia,
 3. zaproszeni goście,
 4. przedstawiciele członków wspierających.
 

Art.33.      

Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów może być zwołany na podstawie uchwały Zarządu Głównego, wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwały zarządu oddziału okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej, bądź na żądanie jednej czwartej delegatów na ostatni okręgowy zjazd. Zjazd taki powinien odbyć się nie później niż w ciągu sześciu tygodni po doręczeniu prezydium zarządu oddziału okręgowego odpowiedniego wniosku. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Art.34.      

Okręgowy zjazd delegatów:

 
 1. podejmuje uchwały dotyczące zadań i programu działania władz oddziału okręgowego oraz jego jednostek organizacyjnych,
 2. rozpatruje wnioski przedstawione przez zarząd oddziału okręgowego, jednostki organizacyjne oraz delegatów na okręgowy zjazd, a także przez Zarząd Główny,
 3. rozpatruje ogólne i finansowe sprawozdania zarządu oddziału okręgowego,
 4. rozpatruje sprawozdania okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,
 5. udziela zarządowi oddziału okręgowego, na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej, absolutorium z jego działalności,
 6. określa liczbę oraz wybiera członków zarządu oddziału okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,
 7. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
 

Art.35.

1. Zarząd oddziału okręgowego składa się z siedmiu do jedenastu członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów oraz z prezesów oddziałów utworzonych uchwałami zarządu oddziału okręgowego. Liczbę wybieranych członków zarządu określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.

2. Posiedzenia zarządu oddziału okręgowego odbywają się w miarę potrzeby, w zasadzie raz w kwartale. W posiedzeniach tych mogą brać udział z głosem doradczym: przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej i przewodniczący okręgowego sądu koleżeńskiego oraz osoby zaproszone przez prezydium zarządu oddziału okręgowego.

3. Zarząd oddziału okręgowego uchwala regulamin swej działalności.

Art.36.      

Do właściwości zarządu oddziału okręgowego należy:

 
 1. określanie zadań i planów działalności oddziału okręgowego pomiędzy zjazdami,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia na terenie oddziału okręgowego zgodnie ze statutem i uchwałami Krajowego i okręgowego zjazdu delegatów oraz programowymi uchwałami Zarządu Głównego,
 3. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów, proponowanie porządku jego obrad i przedstawianie zgłaszanych mu wniosków,
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich, przyjmowanie rocznych planów finansowych oraz rocznych sprawozdań finansowych z własnej działalności i podległych jednostek organizacyjnych,
 5. podejmowanie uchwał o utworzeniu i likwidacji jednostek organizacyjnych: oddziałów, komisji, kół lub klubów - terenowych, zakładowych lub branżowych oraz określanie zasad i zakresu ich działania,
 6. tworzenie i nadzorowanie oraz likwidacja ośrodków szkoleniowych i gospodarczych oraz biura zarządu oddziału okręgowego,
 7. zawieszanie w czynnościach zarządów podległych jednostek organizacyjnych lub ich członków, wykraczających przeciwko przepisom prawa, statutu lub godności zawodu, do czasu wydania orzeczenia przez okręgowy sąd koleżeński w sprawie będącej przyczyną zawieszenia w czynnościach,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności okręgowemu zjazdowi delegatów.
 

Art.37.

1. Zarząd oddziału okręgowego wybiera ze swego grona prezydium zarządu oddziału okręgowego, składające się z prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

2. Do obowiązków prezydium zarządu oddziału okręgowego należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze statutu, uchwał Krajowego i okręgowego zjazdu delegatów, uchwał Zarządu Głównego i zarządu oddziału okręgowego.

Wykonując swoje zadania i obowiązki prezydium zarządu oddziału okręgowego:

 
 1. podejmuje decyzje (uchwały lub postanowienia) w sprawach wynikających z bieżącej działalności Stowarzyszenia na terenie oddziału okręgowego,
 2. uchwala regulaminy wewnętrzne,
 3. inspiruje prace jednostek organizacyjnych oddziału okręgowego,
 4. sprawuje nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych oraz kontroluje ich gospodarkę finansową,
 5. załatwia inne sprawy statutowe stosownie do udzielonych mu upoważnień.
 

3. Prezydium zarządu oddziału okręgowego reprezentuje Stowarzyszenie na terenie oddziału okręgowego i działa w jego imieniu w zakresie posiadanych kompetencji.

4. Prezydium zarządu oddziału okręgowego przyjmuje i zwalnia pracowników. Prezydium do tych czynności może upoważnić jednego spośród członków prezydium lub udzielić pełnomocnictwa osobie spoza prezydium.

5. Posiedzenia prezydium zarządu oddziału okręgowego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co dwa miesiące. W posiedzeniach prezydium może brać udział z głosem doradczym przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej.

Art.38.

1. Okręgowa komisja rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów. Okręgowa komisja rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę. Liczbę wybieranych członków okręgowej komisji rewizyjnej określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.

2. Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Okręgowa komisja rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od władz i pracowników jednostek organizacyjnych oddziału okręgowego oraz członków Stowarzyszenia, jak też występować do zarządu oddziału okręgowego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

4. Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej lub upoważniony członek komisji może brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach zarządu oddziału okręgowego oraz w posiedzeniach prezydium zarządu oddziału okręgowego.

5. Okręgowa komisja rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności za okres kadencji zwyczajnemu okręgowemu zjazdowi delegatów z wnioskiem co do udzielenia absolutorium zarządowi oddziału okręgowego.

6. W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności zarządu oddziału okręgowego, okręgowa komisja rewizja ma prawo zgłosić wniosek o zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów, o czym powinna zawiadomić Główną Komisję Rewizyjną.

Art.39.

1. Okręgowy sąd koleżeński składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów. Okręgowy sąd koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę. Liczbę wybieranych członków okręgowego sądu koleżeńskiego określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.

2. Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.

Art.40.      

Zasady i tryb postępowania przed okręgowym sądem koleżeńskim określa regulamin działania sądów koleżeńskich, uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów. Dla spraw wnoszonych do okręgowego sądu koleżeńskiego wymagających postępowania wyjaśniającego ustanawia się rzecznika dyscyplinarnego, który postępowanie takie prowadzi. Rzecznika dyscyplinarnego, który powinien mieć wykształcenie prawnicze, powołuje zarząd oddziału okręgowego Stowarzyszenia.

Rozdział 7 – Majątek i gospodarka finansowa

Art.41.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn, spadków, zapisów, dywidend, dochodów z własnej działalności oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Na zasadach określonych w ust. 2 Stowarzyszenie może uczestniczyć w spółkach kapitałowych i fundacjach.

4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Art.42.

1. Do nabywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład majątku Stowarzyszenia oraz udzielania poręczeń i ustanawiania zabezpieczeń na nieruchomościach i ruchomościach wchodzących w skład majątku Stowarzyszenia upoważnione jest Prezydium Zarządu Głównego. W razie gdy wartość zobowiązań, wynikających z czynności określonych w zdaniu pierwszym, liczonych od początku roku ma przekroczyć jedną dziesiątą wartości kapitałów własnych Stowarzyszenia wykazanych w bilansie na koniec poprzedniego roku, na dokonanie tych czynności wymagana jest zgoda Zarządu Głównego. Ograniczenie to nie dotyczy poręczeń i zabezpieczeń udzielanych przez Stowarzyszenie w związku z korzystaniem z dotacji lub ze środków funduszy Unii Europejskiej. Zbywanie nieruchomości wchodzących w skład majątku Stowarzyszenia wymaga uprzedniej zgody Zarządu Głównego.

2. Do nabywania, zbywania i obciążania ruchomości wchodzących w skład majątku Stowarzyszenia oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia upoważnione jest Prezydium Zarządu Głównego oraz z wyjątkiem spraw określonych w ust. 1, upoważnione są także w swoim zakresie prezydia zarządów oddziałów okręgowych. Prezydia zarządów oddziałów okręgowych, w zakresie dotyczącym jednostek organizacyjnych podległych zarządom oddziałów okręgowych, mogą swe uprawnienia przenieść, w drodze stosownej uchwały, na kierownictwa tych jednostek.

3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków prezydium właściwego zarządu.

4. Regulamin gospodarki finansowej - na podstawie wytycznych Zarządu Głównego - oraz zasady (politykę) rachunkowości Stowarzyszenia ustala Prezydium Zarządu Głównego.

Rozdział 8 – Przepisy końcowe

Art.43.      

Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością dwu trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art.44.      

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów większością dwu trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art.45.                 

Zasady likwidacji Stowarzyszenia określają przepisy prawa o stowarzyszeniach.

© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO