Strona główna img Statut Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych

Statut Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych

Statut

niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego

pod nazwą

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Centrum Edukacji

Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych

 

 

 

.

Postanowienia ogólne, nazwa placówki

 

§ 1

 

 1.  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jest osobą prawną prowadzącą niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych zwaną dalej Placówką.

 2. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą w oparciu o przepisy art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu, nadanego przez osobę prowadzącą.

 3. Siedziba placówki znajduje się przy ul. Górnośląskiej 5, 00-443 Warszawa.

 4. Nadzór nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 5. Placówka realizuje działalność szkoleniową w formie odpłatnych kursów, które prowadzone są:

  1. Warszawa, ul. Górnośląska 7b,

  2. Warszawa, ul. Królewska 19/21,

  3. Warszawa, ul. Bobrowiecka 9.

 

Cel działania placówki

 

§ 2

 

 1. Celem działalności placówki jest kształcenie, dokształcanie i doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej w zakresie zawodów związanych z rachunkowością, prawem finansowym, podatkowym, gospodarczym, handlowym, pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzaniem ekonomiką przedsiębiorstwa, analizą finansową, przetwarzaniem danych, kontrolą, rewizją, ubezpieczeniami, a także obligatoryjne doskonalenie biegłych rewidentów, doradców podatkowych, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości oraz innych wolnych zawodów w podanym wyżej zakresie tematycznym.

 2. Placówka realizuje swoje zadania przy wykorzystaniu najnowszych technik wizualnych
  i przetwarzania danych, poprzez:

  1. prowadzenie kursów dla:

 • osób zatrudnionych w zawodach związanych z rachunkowością, służb finansowych, podatkowych, gospodarczych, handlowo-marketingowych, kadrowo-płacowych w sferze gospodarczej, finansów publicznych i innych zakładach i instytucjach;

 • przedsiębiorców, menedżerów (innych osób zainteresowanych tą problematyką);

 • osób wykonujących zawód biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości oraz innych wolnych zawodów w podanym wyżej zakresie tematycznym.

  1. prowadzenie szkoleń interpersonalnych i tzw. szkoleń zamkniętych, tj. organizowanych na indywidualne zamówienie klienta.

 

Osoba prowadząca placówkę

 

§ 3

 

 1. Do zadań osoby prowadzącej placówkę należy w szczególności:

  1. nadawanie placówce statutu;

  2. powoływanie i odwoływanie dyrektora;

  3. wprowadzanie zmian w statucie;

  4. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków do prawidłowego działania placówki;

  5. wyposażanie placówki w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania;

  6. zapewnianie placówce obsługi administracyjnej.

 

Organy placówki i ich zadania

 

§ 4

 

 1. Za bieżącą działalność placówki odpowiada dyrektor placówki, powołany przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 2. Do zadań dyrektora placówki w szczególności należy:

  1. kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

  2. sprawowanie wewnętrznego nadzoru w placówce;

  3. planowanie działalności edukacyjnej i czuwanie nad zgodnym z programem przebiegiem poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnych w placówce;

  4. przestrzeganie należytego prowadzenia, zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji wykonywanej w placówce działalności edukacyjnej (programy nauczania, dzienniki zajęć, protokóły z egzaminów, rejestry wydanych zaświadczeń);

  5. zapewnianie placówce korzystania z bazy materialnej i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych (lokal, sprzęt audiowizualny, pracownie komputerowe, pomoce naukowe, podręczniki, skrypty itp.);

  6. zagwarantowanie pełnej dostępności poszczególnych form kształcenia wszystkim zainteresowanym;

  7. zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć
   w placówce i zatrudnianie jej w formach przewidzianych przepisami prawa;

  8. zatwierdzanie programów nauczania;

  9. sprawowanie nadzoru nad aktualizacją strony internetowej placówki i udostępnianie zainteresowanym pełnej oferty szkoleniowej placówki;

  10. ustalanie wysokości opłat za uczestnictwo w kursach.

 

Organizacja placówki

 

§ 5

 

 1. Placówka realizuje cele i zadania, o których mowa w § 2 poprzez organizację odpłatnej działalności edukacyjno-szkoleniowej w formie kursów, a także wydawanie publikacji mających charakter materiałów szkoleniowych przewidzianych w programach nauczania poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnych.

 2. Dla realizacji zadań edukacyjno-szkoleniowych placówki, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych zapewnia bazę materialno-rzeczową, co oznacza, iż placówka nie będzie wyposażona w odrębny majątek lecz będzie korzystała z majątku i zasobów rzeczowych i osobowych Instytutu.

 3. Organizacją przedsięwzięć edukacyjnych w placówce zajmują się pracownicy etatowi Instytutu Certyfikacja Zawodowej Księgowych, zgodnie z zakresem obowiązków               i uprawnień, określonych strukturą organizacyjną jednostki.

 4. Grupę uczestników kursów stanowi określona liczba osób, których rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w programach nauczania. Grupa powstaje na podstawie zgłoszeń podczas trwania naboru.

 5. Obowiązującym standardem edukacyjnym jest zasada bezpośredniego kontaktu uczestnika z wykładowcą prowadzącym zajęcia w dobrze wyposażonej sali, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 6. W celu prawidłowego przeprowadzania egzaminów końcowych (wewnętrznych) dyrektor Instytutu powołuje Komisję Egzaminacyjną działającą w Instytucie Certyfikacji Zawodowej Księgowych, której zadania określone są w regulaminie Komisji Egzaminacyjnej.

 7. Zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Rozkład zajęć jest zgodny z przyjętym programem nauczania dla każdej formy kształcenia organizowanej
  w ramach placówki i podawany jest w ofercie edukacyjnej.

 8. Kursy w placówce realizowane są w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

 

 

Prawa i obowiązki wykładowców

 

§ 6

 

 1. Kursy prowadzą osoby rekrutujące się spośród pracowników nauki i specjalistów – praktyków, w tym m.in. biegłych rewidentów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, posiadające kwalifikacje i doświadczenie do prowadzenia danego rodzaju kształcenia.

 2. Wykładowca zatrudniony do prowadzenia zajęć w placówce jest odpowiedzialny za jakość procesu dydaktycznego.

 3. Do podstawowych obowiązków wykładowców, o których mowa w ust. 1 należy:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z programem nauczania i ogólnymi zasadami dydaktyki dla dorosłych;

  2. stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
   i technicznych środków audiowizualnych, sprzyjających przyswajaniu materiału objętego programem nauczania;

  3. sprawdzanie wiadomości słuchaczy i ocenianie w formach przewidzianych programem nauczania;

  4. udzielanie słuchaczom konsultacji indywidualnych w zależności od potrzeb,
   w formach ustalonych programami nauczania;

  5. analizowanie i uwzględnianie uwag nadzoru dotyczących sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych;

  6. prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy.

 4. Wykładowcy mają prawo do:

 1. wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z zawartą
  umową;

 2. zgłaszania uwag, co do doboru treści dydaktycznych i rozkładu godzin materiału nauczania, a także wprowadzenia niezbędnych  korekt w realizacji programu, zgodnie z własnymi poglądami i sugestiami słuchaczy, po uzyskaniu akceptacji dyrektora placówki;

 3. udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  i pedagogicznych, organizowanych przez placówkę.

 

Prawa i obowiązki słuchaczy

 

§ 7

 

 1. Osoby zgłaszające się na poszczególne przedsięwzięcia edukacyjne stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą zakwalifikowania w poczet słuchaczy.

 2. Przyjęcia słuchaczy odbywają się na zasadzie wolnego naboru. Zakwalifikowanie
  w poczet słuchaczy następuje po:

 1. stwierdzeniu spełnienia przez kandydata wymogów kwalifikacyjnych, określonych programem nauczania;

 2. wpłaceniu opłaty w całości lub pierwszej jej raty, stosownie do ustaleń zawartych
  w informatorze opracowanym dla danego przedsięwzięcia edukacyjnego.

3.   Kandydaci niezakwalifikowani na wybrane przez nich szkolenie z przyczyn podanych
w ust. 2 pkt. 1 otrzymują zwrot wniesionej opłaty w całości.

4.   Słuchacze placówki mają prawo do:

 1. swobodnego wyboru zakresu tematycznego i formy organizacyjnej szkolenia
  - w ramach oferty szkoleniowej;

 2. otrzymania przewidzianych programem materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych;

 3. uzyskania - w miarę potrzeby - konsultacji indywidualnej w formie ustalonej programem nauczania;

 4. zgłaszania wniosków w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do realizowanego programu nauczania - w oparciu o własne potrzeby zawodowe;

 5. rezygnacji z uczestnictwa w formie kształcenia – na warunkach ustalonych przez placówkę;

 6. otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu po spełnieniu warunków określonych programem nauczania;

 1. uczestniczenia w ocenie efektywności danego przedsięwzięcia edukacyjnego, przeprowadzonej w drodze badań ankietowych.

  1. Do obowiązków słuchaczy należy:

 1. przestrzeganie zasad uczestnictwa w kursie, określonych w informatorach szkoleniowych;

 2. uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych oraz studiowanie dostarczonych materiałów szkoleniowych i wskazanej literatury uzupełniającej;

 3. przystąpienie do prac kontrolnych i końcowych sprawdzianów wiadomości
  w formie określonej programem nauczania;

 4. regulowanie należności za uczestniczenie w kursie oraz za dostarczone materiały szkoleniowe, w wysokości i na warunkach określonych w ofercie szkoleniowej.

  1. Słuchacze przedsięwzięć edukacyjnych mogą zostać skreśleni z listy uczestników  szkolenia na skutek:

 1. nieuczęszczania na zajęcia;

 2. poważnego naruszenia dyscypliny, zachowania łamiącego prawo i obowiązki przebywania w placówce;

 3. nieprzystąpienia do prac kontrolnych przewidzianych programem nauczania;

 4. nieuiszczenia opłaty tytułem szkolenia w terminie określonym przez organizatora;

 5. na własny wniosek.

  1. Od decyzji dyrektora placówki o skreśleniu słuchacza z listy, słuchaczowi przysługuje prawo do odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

  2. Każdy słuchacz ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w formie kształcenia, w której bierze udział. Warunkiem przyjęcia rezygnacji jest złożenie jej w formie pisemnej.

  3. W przypadku rezygnacji słuchacze mają prawo do zwrotu wypłaconych środków na następujących warunkach:

 1. kursy trwające powyżej jednego miesiąca, nie później niż po trzech zajęciach,
  z zachowaniem prawa do zwrotu do 2/3 opłaty za kurs (proporcjonalnie do całkowitej liczby godzin formy kształcenia); opłata za otrzymane materiały szkoleniowe nie podlega zwrotowi;

 2. inne kursy (szkolenia) trwające poniżej jednego miesiąca, nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się
  z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na kursie nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział.

  1. W przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych o zwrocie wpłaconych środków decyduje dyrektor placówki lub upoważniony przez niego pracownik.

 

Finansowanie placówki

 

§ 8

 

 1. W ramach prowadzonej obsługi administracyjnej i księgowej placówki, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych organizuje i nadzoruje wszelkie działania w zakresie obsługi administracyjnej placówki, w tym m.in.: wysyłanie klientom różnego rodzaju ofert szkoleniowych, wystawianie słuchaczom wymaganych prawem zaświadczeń i certyfikatów, wystawianie faktury za przeprowadzone szkolenia lub inne formy edukacyjne oraz dokonywanie zakupów towarów i usług na potrzeby placówki.

 2. Wyniki finansowe placówki, w tym przychody i koszty ich uzyskania są włączone do ogólnego wyniku finansowego Instytutu i prezentowane są w sprawozdaniu finansowym Instytutu oraz uwzględniane w ramach jego przychodów i kosztów uzyskania
  w ewidencji podatkowej.

 3. Działalność placówki finansowana jest z odpłatności za poszczególne formy edukacyjne, ponoszonej bezpośrednio przez słuchaczy (uczestników szkoleń) lub zakłady pracy
   i instytucje kierujące swoich pracowników na szkolenia.  

 4. Wysokość opłat pobieranych za poszczególne formy edukacyjne oraz materiały dydaktyczne ustala, dyrektor placówki.

 

§ 9

 

Placówka zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym statutem osobom zainteresowanym poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej placówki oraz w jej siedzibie.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 10

 

 1. Placówka używa pieczątki podłużnej:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Centrum Edukacji

Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych

ul. Górnośląska 5

00-443 Warszawa

 

 1. Placówka używa również pieczątki okrągłej z napisem w otoku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, w środku Centrum Edukacji

 

§ 11

 

Statut wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2015 r.

 

 

© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO