Strona główna img Regulamin

Regulamin

§ 1

Organizatorem rożnych form szkolenia (zwanych dalej kursem) jest niepubliczna placówkę kształcenia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych zwany dalej Organizator:

 1. Siedziba Organizatora znajduje się przy ul. Górnośląskiej 5, 00-443 Warszawa.

 2. Organizator realizuje działalność szkoleniową w formie odpłatnych kursów, które prowadzone są:

  1. Warszawa, ul. Górnośląska 7b,

  2. Warszawa, ul. Królewska 19/21,

 1. Godziny obsługi interesantów w biurze Organizatora podana jest na stronie internetowej https://instytut.skwp.pl

§ 2

 1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej https://instytut.skwp.pl

 2. Warunkiem udziału w kursach/szkoleniach jest przesłanie faksem lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniami na odpowiedni adres wskazany na stronie internetowej Organizatora.

 3. Karty zgłoszenia należy złożyć najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora), przy założeniu, że Organizator nie zamknął  do tego dnia listy uczestników z uwagi na brak wolnych miejsc lub odwołała kurs. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionych kart zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.

 4. Za skutecznie zapisanych na kurs uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy nadesłali czytelnie i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§ 3

 1. Najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu Organizator - za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, poczty lub telefonu - potwierdzi udział w kursie wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji  kursu oraz informację o płatności za uczestnictwo.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia.

 3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na daną usługę szkoleniową otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faxem.

§ 4

 1. Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej.

 2. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania.

 3. Czas trwania kursów określony jest w godzinach lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.

 4. Przedpłata (zaliczka) za szkolenie powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty pierwszej raty lub całości opłaty za kurs do dnia rozpoczęcia kursu.

 5. Płatność za kurs może być dokonana przelewem, lub gotówką w biurze Organizatora.

 6. Faktura zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych i przesłana pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty za kurs.

 7. Organizator dopuszcza możliwości dokonania płatności za kurs na podstawie faktury (faktury pro-forma). W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze. O wyborze wyżej wymienionej formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora oraz odebrać fakturę

 8. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy w ratach. Terminy płatności rat i kwoty ustala Organizator.

 9. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osoby, która uchyla się od terminowego dokonania płatności.

 10. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs.

 11. Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest:

  1. co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 10%

  2. kontynuacja nauki na kursach 5%

  3. indywidualne ustalenia z Organizatorem

§ 5

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie powinna być przesłana pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora z zachowaniem terminu w zależności od rodzaju kursu.

 2. W przypadku rezygnacji słuchacze mają prawo do zwrotu wypłaconych środków na następujących warunkach:

 • kursy trwające powyżej jednego miesiąca, nie później niż po trzech zajęciach, z zachowaniem prawa do zwrotu do 2/3 opłaty za kurs (proporcjonalnie do całkowitej liczby godzin formy kształcenia); opłata za otrzymane materiały szkoleniowe nie podlega zwrotowi;

 • inne kursy (szkolenia krótkie) trwające poniżej jednego miesiąca, nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na kursie (szkoleniu krótkim) nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział.

 • konferencje i szkolenia wyjazdowe, nie później niż czternaście dni przed rozpoczęciem. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na konferencji/szkoleniu wyjazdowym nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział.

 1. W przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych o zwrocie wpłaconych środków decyduje dyrektor placówki lub upoważniony przez niego pracownik.

§ 6

W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu faksem lub pocztą elektroniczną przez uczestnika prośby o zwrot. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyżej wymienionych informacji na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

§ 7

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.

 2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.

 3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować  wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia kursu.

 4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

§ 8

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.

 2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot  reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez Organizatora rozpatrywane.

 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi (uczestnikom) kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

§ 9

 1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.

 3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez niepubliczną placówkę kształcenia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych  wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Organizatora i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.

© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO