Szczegóły szkolenia

Wyjazdowy kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych może być osoba, która:
 - posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę w księgowości,
 - posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
 - rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej będąc sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”,
 - uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku.

Tematyka kursu:
1. Organizacja usług księgowych.
2. Umowa o świadczenie usług księgowych.
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.
5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.
6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej  i statystycznej.
7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.
8. Ryzyko w usługach księgowych.
9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.

Program kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne wraz z egzaminem.    

Sposób i forma zaliczenia:
Uczestnicy kursu, którzy na egzaminie uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie mogą ubiegać się o certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Warunki uczestnictwa w kursie:
 - uiszczenie opłaty w kwocie 1899,00 zł, (dla członków Stowarzyszenia – 1709,00 zł, dla osób kontynuujących naukę, niebędących członkami Stowarzyszenia – 1804,00 zł),
 - przesłanie pocztą na adres Instytutu, faksem (22 521 32 95) lub e-mailem (anna.zajkowska@skwp.pl) karty zgłoszenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania wolnych miejsc.

Cena obejmuje:
 - 4 noclegi w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku, w pokojach 2 osobowych,
 - całodzienne wyżywienie,
 - szkolenie wraz z materiałami,
 - egzamin.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Elżbietą Wilk, e-mail:elzbieta.wilk@skwp.pl, tel. 22 521 32 92

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania kursu.

Należność za kurs prosimy wpłacać na  rachunek:  
PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

Rodzaj
Kurs
Cena
1899.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
GREEN PARK CONFERENCE CENTRE
Adres
W SEROCKU
Tematyka
Szkolenia wyjazdowe
Liczba godzin
32
Data rozpoczęcia
04-10-2017
Data zakończenia
08-10-2017
Wykładowca
Wykładowca Instytutu
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.

Polecamy

  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE